Wyniki z egzaminu (% pkt.)
Wyniki z egzaminu - przeliczanie wyniku procentowego na punktowy.
Wyniki z egzaminu ósmoklasisty podawane są w procentach. Z każdej części egzaminu otrzymasz wynik procentowy, będzie to liczba z przedziału <0, 100>. Każdy wynik procentowy musisz przekonwertować na punkty

Język polski %

Ocena (%): x 0.35 >>> pkt.

Matematyka %

Ocena (%): x 0.35 >>> pkt.

Język obcy nowożytny %

Ocena (%): x 0.30 >>> pkt.
Wyniki za świadectwo (oceny pkt.)
Wyniki za świadectwo - przeliczanie ocen na punkty
W punktacji liczą się oceny z czterech przedmiotów umieszczone na świadectwie ukończenia ósmnej klasy. Zawsze są to oceny z języka polskiego i matematyki. Dwie kolejne oceny odnoszą sie do przedmiotów wskazanych w wymaganiach rekrutacyjnych konkretnego oddziału szkoły ponadpodstawowej. Dlatego też moc punktowa tego samego kandydata może przyjmować różne wartości.

Język polski

Matematyka

Przedmiot 3

Przedmiot 4

Punkty za wpisy na świadectwie
Punkty za wpisy na świadectwie
Oprócz ocen z czterech przedmiotów możesz uzyskać punkty za wpisane na świadectwie: wyróżnienie (tzw. "czerwony pasek"), aktywność społeczną (tzw. wolontariat) i szczególne osiągnięcia (konkursy, zawody).

Świadectwo z wyróżnieniem "czerwony pasek"

Aktywność społeczna "wolontariat"

Szczególne osiągnięcia (konkursy, zawody) pkt.

Pamiętaj!!! Twoje punkty za szczególne osiągnięcia muszą być wpisane na świadectwie i znajdować sie na liście MEiN!
Dodatkowe sprawdziany
Punkty za wyniki z dodatkowych sprawdzianów kompetencji/umiejętności
W niektórych szkołach postępowanie rekrutacyjne wymaga od kandydata udziału w organizowanych w tych placówkach sprawdzianach.
Sprawdź na stronie szkoły, czy rekrutacja dla danego oddziału nie wymaga dodatkowych działań!

Sprawdzian kompetencji/predyspozycji językowych pkt.

(oddziały dwujęzyczne/wstępne)

Próba sprawności fizycznej pkt.

(oddziały sportowe/mistrzostwa sportowego/przygotowania wojskowego)

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych pkt.

m.in. artystyczne