Dla kogo

Nauczyciele

Nauczyciele realizujący przedmiot doradztwo zawodowe, nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy i nauczyciele specjaliści mogą wykorzystywać kompletne lub wybrane zasoby programu zarówno w zajęciach indywidualnych, jak i grupowych

Doradcy zawodowi

Doradcy mogą korzystać z programu w ramach prowadzonych porad indywidualnych i grupowych, warsztatów, szkoleń dla rad pedagogicznych i rodziców

Uczniowie

Docelowymi odbiorcami programu są uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej, szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe zainteresowane zdobyciem ciekawego zawodu w systemie szkolnictwa branżowego.

Użytkownicy

Można wyróżnić dwie grupy użytkowników programu: użytkowników końcowych i pośredniczących. Pierwszą grupę tworzą uczniowie i klienci, drugą doradcy zawodowi, pedagodzy (nauczyciele przedsiębiorczości, wychowawcy, członkowie zespołów wspierających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), rodzice i opiekunowie.

Program wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów prowadzących działania pedagogiczne, mające na celu doradztwo edukacyjno-zawodowe. 

Instytucje

Program adresowany jest przede wszystkim do placówek oświatowych i doradczych, a więc: szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, urzędów pracy, SzOK-ów, Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej, ośrodków doskonalenia nauczycieli i innych instytucji rynku pracy.

Innowacyjna formuła nastawiona na uczenie problemowe i aktywizację ucznia, umożliwia efektywne wykorzystanie programu i jego zasobów podczas lekcji i zajęć prowadzonych na wszystkich etapach nauczania, obejmujących ostatnie klasy szkół podstawowych, szkoły ponadpodstawowe, a nawet wyższe. Struktura i konstrukcja programu umożliwia jego wykorzystanie również w pracy samodzielnej, zarówno na ogólnodostępnym stanowisku komputerowym np. w bibliotece szkolnej, jak również w warunkach domowych.