O programie

Opakowanie programu CoTeraz?!

Co teraz?!

Program Co teraz?! Zawody szkolnictwa branżowego Twoją przyszłością! wspiera wybór atrakcyjnych oraz poszukiwanych na rynku pracy zawodów, które można zdobyć w branżowych szkołach zawodowych (I i II stopnia), technikach i szkołach policealnych. Ułatwia podejmowanie racjonalnych decyzji edukacyjno-zawodowych. Zwiększa szansę na zatrudnienie w ciekawych zawodach z tendencjami rozwojowymi. 

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dorosłych pragnących nabyć nowe kwalifikacje zawodowe w systemie szkolnym.

Program zawiera bazę opisów wszystkich zawodów branżowych (KZSB) podzielonych na 32 branże z wyróżnieniem zawodów z przyszłością (ZZP), rzemieślniczych (ZRP) oraz artystycznych (MKiDN). 

Dodatkowo program zawiera Kwestionariusz Preferowanych Aktywności, który pozwala określić Kod Planowanej Kariery oraz Katalog Zainteresowań Zawodowych. Na ich podstawie generowane są wykazy zawodów adekwatnych do uzyskanych wyników.

Opis

Misją programu Co teraz?! Zawody szkolnictwa branżowego Twoją przyszłością! jest wsparcie młodzieży i osób dorosłych w wyborze atrakcyjnych oraz poszukiwanych na rynku pracy zawodów, które można zdobyć w branżowych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych oraz artystycznych podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dla kogo?

Program skierowany jest przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących (ale także dorosłych pragnących nabyć nowe kwalifikacje zawodowe) w celu udzielenia pomocy w podejmowaniu racjonalnych decyzji edukacyjno-zawodowych zwiększających szanse na zatrudnienie w wielu zawodach nowych, ciekawych, poszukiwanych, z tendencjami rozwojowymi. Takiej pomocy i wsparcia potrzebuje aż ponad połowa uczniów kończących szkoły podstawowe. W roku szkolnym 2020/2021 łącznie kształciło się w szkolnictwie zawodowym 58% uczniów (44% w technikach i 14% w szkołach branżowych I stopnia, a w liceach ogólnokształcących – 42%).

Baza zawodów

Warunkiem podjęcia trafnej decyzji jest posiadanie wielu informacji o zawodach i kierunkach dalszego kształcenia. Taką możliwość stwarza BAZA ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO, obejmująca opisy 229 zawodów podzielonych na 32 branże oraz 5 zawodów artystycznych. Opisy zawodów zawierają najbardziej istotne informacje dla przyszłego kandydata, takie jak: NAZWA I KOD ZAWODU, INNE NAZWY ZAWODU, PRZEDMIOT PRACY, ZADANIA I CZYNNOŚCI ZAWODOWE, ŚRODOWISKO PRACY, PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE, WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE, KSZTAŁCENIE W ZAWODZIE, WYODRĘBNIONE KWALIFIKACJE, MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA, a także ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACOWNIKÓW W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH.

Nasz program zawiera fotografie do wszystkich zawodów szkolnictwa branżowego i skorelowany jest z BAZA OPISÓW ZAWODÓW. Ponadto można w wyszukiwarce  filtrować wykazy zawodów według różnych kryteriów m.in. branża, typ szkoły, w której zdobywa się zawód, przedmiot pracy.

Prognozy zapotrzebowania na zawody

Dzięki programowi każdy doradca zawodowy, nauczyciel lub uczeń może posiadać pełną wiedzę o zawodach szkolnictwa branżowego, które są bardzo poszukiwane przez pracodawców. Z prognozy Ministerstwa Edukacji i Nauki na rok 2022 wynika, że najbardziej poszukiwanymi zawodami (spośród 30) są m.in.  takie zawody branżowe, jak: automatyk, betoniarz-zbrojarz, dekarz, monter nawierzchni kolejowej, technik budowy dróg, elektryk, kierowca mechanik, technik programista, technik mechatronik, technik robotyk, technik spawalnictwa.

Raport prestiżowej międzynarodowej agencji zatrudnienia Manpower prezentuje od wielu lat listę 10 najbardziej poszukiwanych przez pracodawców zawodów. W 2020 roku na trzech pierwszych miejscach sytuują się zawody z kwalifikacjami na poziomie branżowej szkoły I stopnia. Wymieniane są takie zawody jak elektrycy, spawacze, mechanicy w różnych specjalnościach, operatorzy produkcji i maszyn, kierowcy pojazdów ciężarowych, budowlanych i publicznego transportu zbiorowego. Na kolejnych miejscach poszukiwani są absolwenci techników i szkół policealnych tacy jak: logistycy i spedytorzy, pracownicy restauracji i hoteli, przedstawiciele handlowi, kontrolerzy jakości, księgowi, audytorzy i analitycy finansowi oraz pracownicy biurowi (asystenci, sekretarze, recepcjoniści). Dane te wskazują, że większość poszukiwanych pracowników, to przyszli absolwenci szkół branżowych I i II stopnia, techników oraz szkół policealnych, które można uzyskać w szkolnictwie branżowym.

Diagnoza preferowanych aktywności

Program komputerowy zawiera także interaktywny KWESTIONARIUSZ PREFEROWANYCH AKTYWNOŚCI (KPA), który pozwala każdej osobie samodzielnie dokonać diagnozy aktywności zawodowych na podstawie oceny czynności, które lubi wykonywać w szkole, w pracy, w czasie wolnym. Z pomiaru KPA użytkownik programu może wygenerować czteroliterowy KOD PLANOWANEJ KARIERY i wskazać zawody z określonego obszaru zawodów branżowych lub artystycznych.

W świetle funkcjonalnej analizie pracy w zawodzie, „świat” zawodów można podzielić na cztery obszary wg kryterium przedmiotu pracy i odpowiadające mu aktywności:

  • praca z DANYMI/INFORMACJAMI (D)– aktywność proceduralna (AP);
  • praca z RZECZAMI/PRZEDMIOTAMI (R) – aktywność fizyczna (AF);
  • praca z IDEAMI/POMYSŁAMI (I) – aktywność twórcza (AT);
  • praca z LUDŹMI (L) – aktywność społeczna (AS).

Cztery obszary zawodów tworzą wraz z 12 sektorami i 24 dziedzinami oraz branżami pierwszą polską INTERAKTYWNĄ SIEĆ ZAWODÓW, uwzględniającą możliwości kształcenia nie tylko w zawodach branżowych, ale także na kierunkach studiów, na wzór amerykańskiej Mapy świata zawodów. ISZ będzie przedmiotem nowego programu firmy Premiere Multimedia.

Zainteresowania zawodowe

Oprócz możliwości zdiagnozowania swojej wiodącej aktywności, program komputerowy zawiera także moduł KATALOG ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH (KZZ), który zawiera 20 grup najczęściej wyróżnianych przez młodzież szkół podstawowych preferencji związanych z planowaniem decyzji edukacyjno-zawodowych. Listę tych grup opracowano na podstawie badań preferencji zawodowych uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych. Są to m.in. takie grupy jak: MOTO, TRANSPORT, MODA, URODA,ŚRODOWISKO, INFA, MEDIA, ZWIERZAKI, LAS, OGRODY I ROLNICTWO, ZDROWIE, MECHANIKA, ART, BUDOWA, FINANSE, BIZNES, MUNDUR, HANDEL, GASTRO, PODRÓŻE. Lista wyróżnionych grup zainteresowań oparta jest o rzeczywiste sformułowania i język, jakim posługuje się badana młodzież, a nie naukowe opracowania. W ślad za wyborem określonego zainteresowania, program generuje fotografie zawodów oraz dodatkowo ich opisy.

Zawody rozwojowe

Program komputerowy pragnie wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rynku pracy, przybliżając uczniom ZAWODY Z PRZYSZŁOŚCIĄ. Wyróżniono w programie dziewięć dziedzin zawodów rozwojowych: TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, SZTUCZNA INTELIGENCJA, INTERNET I TECHNIKI MULTIMEDIALNE, NOWOCZESNE OPERACJE FINANSOWEI HANDEL, BIZNES, ZARZĄDZANIE FIRMĄ, TRANSPORT I LOGISTYKA, OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA NAD LUDŹMI STARSZYMI I POMOC SPOŁECZNA, BUDOWNICTWO, DROGI I MOSTY, OCHRONA OSÓB I MIENIA, KULTURA, REKREACJA I ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU, EDUKACJA I DZIEDZINY POKREWNE, BIOTECHNOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA, EKSPLOATACJA DNAMORSKIEGO, ADMINISTRACJA REGIONALNA I UNIJNA. Ogółem wyróżniono w programie 130 zawodów z przyszłością, co stanowi 57% wszystkich zawodów branżowych i artystycznych opisanych w bazie.

Program zawiera także QUIZY i PREZENTACJE dotyczące zawodów z przyszłością, krótkie FILMY o czterech obszarach świata zawodów oraz interaktywne GRY DYDAKTYCZNE.

Owocnego użytkowania programu życzą Autorzy programu