Po co te branże w szkolnictwie?

Odpowiedź wydaje się oczywista: bo porządkują, bo upraszczają strukturę, bo ułatwiają dotarcie do potrzebnych informacji, bo grupują podobne zawody, bo są jednostką klasyfikacji gospodarczej, bo….

W której branży szukacie zawodu(ów) dla osób, które:

  • lubią zwierzęta, chcą im pomagać, a nie hodować na mięso, czy mleko? Leśnej (LES), rolno-hodowlanej (ROL), a może rybackiej (RYB),
  • interesują się robotami, elementy robotyki miały na informatyce, ale w branży teleinformatycznej (INF) ich nie znalazły (sic!),
  • myślą o zawodzie kierowcy jakiegoś pojazdu i nie wiedzą, ile branż muszą przejrzeć,
  • automatyka kojarzą z branżą audiowizualną (AUD), a mechatronika szukają w branży mechanicznej (MEC)?

Zawody vs branże

Zwróciliście uwagę, że niektóre obszary aktywności zawodowych rozproszone są w strukturze 32 branż pomiędzy kilkoma kategoriami?

Dobrym przykładem są zawody potocznie, ale i powszechnie kojarzone z informatyką: Technik robotyk, Technik informatyk, (technik) mechatronik, (Technik) automatyk, Technik programista, Technik elektroniki i informatyki medycznej. Znajdziemy je w trzech różnych branżach: teleinformatycznej (INF), medycznej (MED) i elektroniczno-mechatronicznej (ELM), a praktyka pokazuje, że wiele uczennic i uczniów skoncentruje się wyłącznie na pierwszej z nich, bo jak stwierdził pewien siódmoklasista: INF, to informatyka, a MED, to medycyna!

Dotykamy w tym miejscu problemu rozproszenia zawodów w różnych branżach,  postrzeganych potocznie jako podobne.

Dodatkowe narzędzie: Katalog zainteresowań branżowych

Rozpoznawanie kierunków kształcenia branżowego to ważny etap zajęć DZ w VII i VIII klasach SP. Jednak, zwłaszcza w początkowej fazie wprowadzania elementów zawodoznawstwa, logika struktury KZSB opartej na 32 branżach może sprawiać trudności.

Nie podważając zasadności idei 32 branż szkolnictwa branżowego, proponujemy szkolnym doradcom zawodowym, wprowadzenie dodatkowej perspektywy w postaci Katalogu zainteresowań branżowych. W tym katalogu, zawody szkolnictwa branżowego zagregowane zostały w 20 kategoriach zgodnych z intuicyjnym grupowaniem zawodów. I dlatego w KZB kategoria INFA zawiera 15 pozycji, a najbliższa jej językowo branża teleinformatyczna (INF) zawiera tylko 7 propozycji. Sądzimy, że mniejsza liczba kategorii i trochę inne ujęcie znaczeniowe ułatwi osobom uczniowskim samodzielne poruszanie się w bazie prawie 240 zawodów szkolnictwa branżowego, skracając czas uzyskania informacji o zawodach. Nasz Katalog zainteresowań branżowych to m.in. efekt kilkuletnich doświadczeń z grupowych zajęć DZ w szkołach podstawowych oraz indywidualnych rozmów doradczych.

Ucz o branżach z wykorzystaniem Katalogu zainteresowań branżowych!

Katalog zainteresowań branżowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *